ಫೇಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು..?

ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡಿ